فارم‍اک‍وپ‍ه‌ گ‍ي‍اه‍ي‌ اي‍ران‌. مجلدات 1-3

-(39 Body) 
فارم‍اک‍وپ‍ه‌ گ‍ي‍اه‍ي‌ اي‍ران‌. مجلدات 1-3
طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌ 14088 م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوري‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ي‌.
Visitor 1913
تاریخ انتشار : 1381
نویسنده : قاس‍م‍ي‌ ده‍ک‍ردي‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌، (1331- ؟)، مجري پژوهش
نویسنده : ک‍م‍ي‍ت‍ه‌ ت‍دوي‍ن‌ ف‍ارم‍اک‍وپ‍ه‌ گ‍ي‍اه‍ي‌ اي‍ران‌

مرورگر شما قابلیت نمایش فایل PDF را ندارد لینک دانلود

Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image