آزمايشگاه های پژوهشی- آموزشی
-(1 Body)  Print

 

گنجینه داروهای شفابخش طب سنتی ایران طی قرون متمادی منشأ بسياری از فراورده های دارويی موجود در بازار بوده اند این داروها هنوز به صورت مفرد و ترکیبی به عنوان عوامل درمان کننده بیماریها به کار می روند تهيه و توليد فرآورده های طبیعی و احراز کيفيت آنها به کمک تکنيکهای جديد کنترل و تعیین استانداردهای مناسب هر دارو در صنعت ضروری است پژوهش جهت دستيابی به آخرين يافته های علمی و تجربی در زمينه های مختلف طب سنتی و گياهان دارويی در ايران و سایر کشورها بروز رساندن روشهای علمی نیاکان در ساخت داروها و بهره گيری از روشهای جديد آناليز گياهان دارويي آشنايی با شيوه های رايج استاندارد کردن فراوده های دارويی گياهي توليد آزمايشگاهی و حتی مقدماتی فراورده های دارويی سنتی فعالیتهای عمده این مجموعه آزمایشگاهی در مجموعه شرکت طلای سبز طوبی می باشد از اینرو شرکت طلای سبز طوبی توانسته با تاسیس این مجموعه آزمایشگاهی گامی موثر در جهت نيل به اين اهداف و توسعه طب سنتی ايران بردارد