آزمایشگاه آنالیز و تعیین مقدار
-(1 Body)  Print

 

این مجموعه آزمایشگاه ها مجهز به تجهیزات لازم و پیشرفته جهت انجام آنالیزهای فیزیکوشیمیایی، عصاره گیری ، اسانس گیری و تعیین مقدار ترکیبات شیمیایی به وسیله تکنیکهای حجم سنجی ، کروماتوگرافی، ولتامتری و اسپکتروفتومتری جهت شناسایی ترکیبات گیاهی و تعیین مقدار این مواد می باشد . علاوه بر این آزمایشات لازم جهت کنترل کیفی گیاهان دارویی نظیر تستهای ماکروسکوپی و میکروسکوپی ، تعیین مقدار خاکستر ، تعیین مقدار مواد قابل استخراج ، تعیین مقدار آب و ماده فرار ، تعیین مقدار روغنهای فرار ، تعیین شاخص تورم و همچنین کنترل کیفی فراورده های ترکیبی اعم از جامدات و نیمه جامدات و مایعات می باشد.