آزمایشگاه تحقیق و توسعه داروهای طبیعی
-(1 Body)  Print

هر صنعت برای پیشرفت و ارائه راهکارهای جدید در بهبود اثربخشی داروها و طراحی داروهای نو نیاز به بخش طراحی و توسعه دارد. آزمایشگاه تحقیق و توسعه شرکت طوبی در راستای تولید داروهای موثر طب سنتی ایران وظیفه طراحی و کنترل کیفی داروهای جدید در حیطه داروسازی سنتی ایران را به عهده دارد.