آزمایشگاه کشته سازی سبز
-(0 Body)  Print

بخش کوچک اما موثر داروهای طب سنتی ایران ترکیبات کشته می باشد. این بخش در زمینه تولید طبیعی و بهبود دارو رسانی از طریق فراورده های کشته در طب سنتی ایران فعالیت می نماید. در این آزمایشگاه از روشهای فیزیکی، شیمیایی و نیز روشهای سبز با استفاده از منابع طب سنتی و روشهای دیرینه نیاکان برای تولید محصولات کشته از مواد فلزات، مواد معدنی و مواد طبیعی دیگر استفاده می شود.