آزمایشگاه کنترل میکروبی
-(0 Body)  Print

آزمایشهای محدودیت میکروبی در آزمایشگاه میکروبی این شرکت همه روزه و جهت ارزیابی داروهای این شرکت و نیز جهت ارائه خدمات به شرکتهای همکار انجام می شود.