محلل

-(9 Body) 
محلل ProductName : محلل
مجفف و محلل رطوبات زائد و عفوني بدن ( قوي تر از عنصلي ساده)؛ رافع سدد کبد، مجفف نزله و عفونات ؛ هاضم، لاغر کننده، نافع براي ضيق النفس، صرع، نفث الدم ريوي، سوئالقنيه و استسقاي نوع سرد
ProductType : شربت
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

محلل/mohal'lel/ 


خواص دارو: مجفف و محلل رطوبات زائد و عفوني بدن ( قوي تر از عنصلي ساده)؛ رافع سدد کبد، مجفف نزله و عفونات ؛ هاضم، لاغر کننده، نافع براي ضيق النفس، صرع، نفث الدم ريوي، سوئالقنيه و استسقاي نوع سرد

اجزاي دارو: انسيون، زيره، سرکه، رازيانه، کرفس، عنصل، عسل

زمان، مقدار، و روش مصرف: نيم ساعت پيش از صبحانه و شب موقع خواب دو قاشق غذاخوري از شربت را در يک استکان آب گرم حل کرده و ميل کنند.
 

 

محلل
Tags : شربت محلل
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image