آبزن قابض ساده

-(6 Body) 
قابض، نافع در بول در فراش
ProductType : پودر
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

پودر آبزن قابض ساده/pudr-e abzan-e q?bez-e s?de/ 

شکل دارويي: آبزن

موارد مصرف: مفيد براي استرخاي رحم، كثرت طمث، افتادگي رحم؛ رافع رطوبت و لزوجت ‏و التهاب رحم؛ مفيد در عفونت‌هاي دندان و گلو (با غرغره).‏

توضيحات:

مورد: داراي عطريت و قوت قبض و تلطيف ملايم و مقوي اعضاست. ضماد برگ آن به زير ناف، اسهال مرارى و سوداوى را مفيد است. نشستن در طبيخ برگ آن براي خروج مقعد و رحم و سيلان آن مفيد است و چون آن را بكوبند و آب آن را بر مقعد كه برآمده باشد بمالند به جاى خود رود و ديگر برنيايد. ضماد برگ آن مسكن اورام حار و بثور و قروح است. ضماد آب برگ آن با عفص سبز و عدس و گل سرخ و اقاقيا بر اعضا و اعصابى كه وهن و سستي به آن‌ها عارض شده و پيران بي‌نهايت مفيد است. همچنين شستن بدن با آب برگ مطبوخ آن خصوصا دانه آن و ضماد سائيده دانه آن در حمام جهت تقويت بدن و نشف رطوبات غريبه مرخي از جلد نافع است.

جَفت بلوط: مجفف قوى و رادع و جهت جراحات و حبس سيلان خون و رطوبات و فتق نافع و بدل آن گلنار و گويند پوست انار و مورد بالسويه بدل آن است.‏

مازو: حابس و مانع سيلان رطوبات است‏. ضماد پخته آن در آب جهت اورام مقعد و بروز آن و بروز ناف اطفال خصوصا با سركه مفيد است‏. ضماد آن رادع و محلل اورام مي‌باشد.

عدس: قابض و مسكن غليان خون و مغلظ آن و مانع سلوك آن در عروق ضيق است. غرغره آب طبيخ آن جهت قلاع دهان و خناق مفيد است‏.

گلنار: قابض و حابس سيلانات و رادع و مجفف و مقوى اعضا و جهت استحكام دندان و لثه و اسهال دموى و صفراوى و رطوبي و زلق امعا و سحج و قرحه آن و نزف الدم هر عضو و ادرار طمث و بواسير و جرب و حكه و منع ريختن مواد به معده و فتق مفيد است. ضماد آن جهت التيام جراحات و بدبوئي زير بغل و منع تزايد اورام و انصباب به سوى آن اعضا و ذرور آن جهت نزف الدم قروح و سحج‏ نافع است.

گز: آب طبيخ آن جهت خروج مقعد نافع است. ثمر آن رادع مواد و مقوى چشم و لثه و معده و جگر و سپرز و مانع نفث الدم و سيلان خون و انصباب نزلات و اسهال صفراوى و رطوبي و رافع رطوبت رحم است. و مضمضه به طبيخ آن جهت تقويت لثه و تاكل اسنان و حركت آن‌ها و جهت قطع دم و درور طمث و بواسير نافع است‏. ضماد آن موجب تشديد اعصاب مسترخي مي‌باشد‏. حمول آن جهت رفع رطوبات رحم و فرج و سيلان آن نافع‏ است.

مجموع اين مفردات، با ايجاد قبض در ناحيه مورد استفاده ابتدا باعث دفع رطوبات زايد و سپس تقويت آن مي‌شوند به‌طوري که از ريزش مواد بيشتر به آن عضو جلوگيري مي‌کنند. همچنين با تغليظ خون و تنگ کردن عروق مي‌توانند خونريزي اعضا را متوقف کنند. کاربرد ديگر آن تقويت اعضايي مانند مثانه و رحم است که از ديد طب سنتي، نوعي بافت عصبي به‌شمار مي‌آيند.

اجزاء فراورده: مورد، جفت بلوط، گز، عدس، گلنار، مازو

نحوه اثر دارو از ديد طب سنتي: قابض، مقوي، مجفف، رادع، مسكن غليان خون

مزاج کلي دارو: معتدل مايل به سردي

منع مصرف: در زمان خونريزي شديد پريود و اگزما يا آسيب پوستي وسيع مصرف نشود. استفاده مجدد از مايع جوشانده ممنوع است.

در خشکي و التهاب پوست، با احتياط مصرف شود.

عوارض جانبي: در افراد داراي پوست حساس ممکن است باعث خشکي پوست شود.

دستور مصرف: براي هر بار مصرف، دو قاشق غذاخوري از پودر را با يك‌ونيم ليوان آب بجوشانند تا يك ليوان آب باقي بماند. مايع را تا گرم است صاف نموده و با مقداري آب ولرم مخلوط كرده و دوش واژينال بگيرند، يا آن را داخل ظرفي ريخته و مقداري آب به آن اضافه نمايند و روزي 2 بار (هر بار 20 دقيقه) داخل آن بنشينند. براساس تشخيص پزشک نحوه مصرف دارو ممکن است تغيير يابد.

تداخلات دارويي: گزارش نشده است.

مصرف در حاملگي و شيردهي: در بارداري مصرف نشود.

نکات قابل توصيه: اين دارو در زمان پاکي و لکه بيني قابل مصرف است. علاوه بر محلول جوشانده، مي‌توان از ضماد تفاله آن نيز به صورت موضعي براي تحليل اورام استفاده نمود. بر اثر مصرف دارو ممکن است ترشحات رحم افزايش يابد که نبايد باعث نگراني شود و نشانه دفع مواد و پاکسازي رحم است. اين دارو مي‌تواند براي رفع ورمهاي صلب رحم مانند فيبرم و ميوم مفيد باشد.

محلول جوشانده را نيز مي‌توان به صورت خوراکي براي غرغره کردن در زمان تورم و درد لوزه‌ها در سرماخوردگي مصرف کرد.

منابع:

  1. عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سينا، قانون في الطب، جلد 1، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
  3. عقيلي خراساني، خلاصه الحکمه، جلد2، قم: اسماعيليان، چاپ: اول، 1385

 

 

 

 

آبزن قابض ساده
Tags : پودر آبزن قابض ساده
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image