سفوف منضج بلغم

-(14 Body) 
منضج بلغم
ProductType : پودر
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

پودر منضج بلغم /pudr-e monzej-e balqam/


 

شکل دارويي: پودر جوشانده

موارد مصرف: منضج بلغم

توضيحات:

باديان: مفتح سدد مجارى سينه و كبد و طحال و كليه و مثانه و مقوى معده و محلل رياح و اخلاط غليظ و مدر بول و حيض و مجفف قوى مي‌باشد و جهت تحليل رياح غليظ و قولنج و رفع رطوبات رقيق و غليظ و چسبنده به معده و غثيان و دفع بلغم حامض و بدرقه قوت ادويه و ايصال آن‌ها به اطراف بدن مفيد است.

بادرنجبويه: مقوى دل و دماغ و معده و جگر و مفرح و ملطف و ‏جهت تحليل سودا و امراض بلغمي مفيد است‏. ناشتا خوردن آن جهت تقويت معده بارد رطب نافع است.

پرسياوشان: ملطف و مفتح و منضج و محلل و مجفف است. جهت اسهال صفرا و سودا و بلغم موجود در معده و امعا و جهت تنقيه سينه و شش و ربو و ضيق النفس و درد سينه و ادرار بول و حيض و نفاس‏ مفيد است.

انيسون: ملطف و محلل رياح و جالى است.

انجير: ملطف و محلل و جالي قوى و ملين طبع و مسهل به‌رفق‏ است.

در مجموع، ترکيبات اين جوشانده، نضج بلغم داده و رطوبات معده و دستگاه گوارش را تحليل مي‌برد و ملين مي‌باشد در نتيجه بلغم در کل بدن آماده دفع شده، سوءهاضمه و رياح ناشي از سردي معده و امعا برطرف مي‌شود و بلغم موجود در مجاري گوارشي و تنفسي تحليل مي‌رود.

اجزاء فراورده: باديان، بادرنجبويه، انيسون، پرسياوشان، انجير

نحوه اثر دارو از ديد طب سنتي: ملطف، محلل، جالي، مفتح، مقوي معده و جگر

مزاج کلي دارو: گرم و خشک

منع مصرف: در مصرف کنندگان داروهاي ضد انعقادي و ضد پلاکتي با احتياط تجويز شود. در مبتلايان به خونريزي شديد داخلي و افراد حساس به انيسون و رازيانه مصرف نشود.

عوارض جانبي: بروز حالاتي چون تهوع، سرگيجه، و نفخ پس از مصرف دارو نشانه زياد بودن خلط در بدن است كه با منضج به هيجان در آمده‌اند. در اين موارد، بايد سه تا پنچ روز منضج را قطع كرده و فقط از مسهل بلغم استفاده شود و سپس دوباره منضج مصرف شود.

در صورت بروز حساسيت تنفسي يا پوستي قطع شود و اين اثرات مي‌تواند مربوط به رازيانه و انيسون و بادرنجبويه باشد.

دستور مصرف: نيم‌ساعت پيش از صبحانه و شب پيش از خواب يک کيسه از دارو را در يك‌ ليوان آب به مدت 10 دقيقه با حرارت ملايم بجوشانند و تا گرم است بنوشند.

تداخلات دارويي: گزارش نشده است.

مصرف در حاملگي و شيردهي: در اين دو دوره ممنوع است.

نکات قابل توصيه: براي تلخ نشدن بيش از حد دارو، با حرارت ملايم جوشانده شود. براي اثر بهتر دارو پس از صاف کردن جوشانده، يک قاشق مرباخوري گلقند در آن حل شود.

منابع:

  1. عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سينا، القانون في الطب، جلد 1، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
  3. حکيم ارزاني، ميزان الطب، قم، مؤسسه فرهنگى سماء، 1380.
  4. حکيم اعظم خان، اكسير اعظم، تهران: موسسه تحقيقات تاريخ پزشکي، طب اسلامي و مکمل، 2008

 

اين جوشانده بلغم را نضج مى‏دهد. باديان‏ كوفته انيسون‏ كوفته، بادرنجبويه‏، پر سياوشان از هركدام دو مثقال، انجير زرد پنج عدد آنها را در شصت مثقال آب مى‏جوشانند تا به يك دوّم برسد سپس آن را صاف كرده ده مثقال همراه با گلقند (گلشكر) عسلى ميآشامند.

 

 

سفوف منضج بلغم
Tags : پودر سفوف منضج بلغم
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image