مدرّ نقرسي

-(13 Body) 
مدرّ نقرسي ProductName : مدرّ نقرسي
دافع فضولات متبلور باقي‌مانده از هضم سوم کليه و کبد (اوره و اسيد اوريک)، مفيد براي بيماري نقرس، رافع کم‌کاري کليه‌ها
ProductType : پودر
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

پودر مدرّ نقرسي/pudr-e moderr-e neqresi/ 

 

شکل دارويي: جوشانده

موارد مصرف: دافع فضولات متبلور باقي‌مانده از هضم سوم کليه و کبد (اوره و اسيد اوريک)، مفيد براي بيماري نقرس، رافع کم‌کاري کليه‌ها

توضيحات:

ناخنک: محلل و منضج و قابض و مجفف است اما قبض آن كمتر از تحليل آن بوده و لهذا منضج و ملطف و مقوى اعضاست‏. آشاميدن آب طبيخ برگ و شاخه‌هاى آن جهت ادرار بول و طمث‏ مفيد است.

عناب: منضج اخلاط غليظ و ملين صدر و احشا و مسهل اخلاط رقيق و رافع خشونت سينه و حلق و صوت عارض از حرارت و سرفه و ربو و وجع صدر و صاف كننده خون و مولد خون صالح و مسكن التهاب و تشنگى و حدّت خون و گرمي و وجع جگر و كليه و مثانه و امراض مقعد و لزع امعا و معده و فساد مزاج جگر و مولد خلط محمود و اندك لزج و ملين احشا و مسكن التهاب معده بوده و جهت امراض كبد و كليه و مثانه نافع است.‏

کرفس: مفتح و محلل است. آشاميدن آن جهت برودت احشا و محلل رياح و نفخ و تفتيح سده جگر و طحال و ادرار بول و حيض و تنقيه كليه و مثانه و گداختن سنگ مثانه و رفع لرز حُمّى بلغمى و وجع ورك و عرق النسا و نقرس و اوجاع ظهر و اكثر امراض بارد بلغمي مفيد است.

دم گيلاس: مصرف دم‏كرده آن حجم ادرار را زياد مى‏نمايد در حالى كه مواد اسيدى آن را كم مى‏كند.

زرشک آبي: داراي قوت قابضه و ترياقيه‏ است. قاطع صفرا و مسكن تشنگي و حرارت معده و جگر و غليان خون و سيلان آن و مقوى دل و جگر و معده حار و مانع ريختن مواد به اعضا و جهت‏ بواسير و سيلان رحم مزمن به‌تنهائي‏ مفيد است.

ليموعماني: خنك‏كننده، اشتهاآور، ضدعفونى‏كننده، مقوى معده، مؤثر براى رفع عوارض كمى ويتامين ‏سي و قطع قى‏ صفراوى است. اين مفرده در ترکيب داروهاي مورد استفاده در درمان فشارخون بالا، چربي و اسيد اوريک بالا گنجانده مي‌شود.

اجزاء فراورده: ناخنک، عناب، کرفس، دم گيلاس، زرشک آبي، ليموعماني

نحوه اثر دارو از ديد طب سنتي: مدرّ بول،‌ مفتح،‌ مجفف، قابض، مسكن التهاب

مزاج کلي دارو: معتدل

منع مصرف: مشورت با پزشک قبل از مصرف دارو به ويژه در موارد وجود خون در ادرار يا احتباس حاد ادرار يا احتباس ادرار ناشي از کاهش عملکرد قلب يا کليه و هيدرونفروز حالب‌ها ضروري است.

عوارض جانبي: مي‌تواند در بعضي افراد باعث بروز نفخ و دل درد شود که در اين صورت بهتر است دارو را از مقدار کم شروع کنند و به تدريج دوز دارو را بالا ببرند تا بدن به آن عادت کند. ممکن است به دليل دفع ادرار باعث افت فشارخون شود که در اين صورت همراه با مقداري عسل ميل شود.

يبوست مي‌تواند از عوارض دارو باشد.

دستور مصرف: براي هر بار مصرف (روزها نيم‌ساعت پيش از صبحانه، و شب‌ها پيش از خواب)، يك قاشق غذاخوري (يا يک کيسه) از پودر را در يك‌ونيم ليوان آب به مدت 10 دقيقه با حرارت ملايم بجوشانند تا يك ليوان از آن باقي بماند. سپس، دارو را صاف كرده و تا گرم است ميل كنند.

تداخلات دارويي: افراد مصرف کننده داروهاي کاهنده فشارخون، پودر مدر نقرسي را با فاصله از داروهاي شيميايي مصرف کنند.

مصرف در حاملگي و شيردهي: در بارداري و شيردهي ممنوع است.

نکات قابل توصيه: مصرف بيش از 3 ماه اين دارو تنها به دستور پزشک، مجاز است.

منابع:

  1. عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سينا، قانون في الطب، جلد 1، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
  3. عقيلي خراساني، خلاصه الحکمه، جلد2، قم: اسماعيليان، چاپ: اول، 1385
  4. مصطفى نورانى. دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى. قم: فخر دين، 1388.

 

 

 

 

 

مدرّ نقرسی
Tags : پودر مدرّ نقرسي
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image