قسط

-(2 Body) 
قسط ProductName : قسط
رافع رياح؛ مفيد در فالج، لقوه، تشنّج، ضعف عصب و بافت عصبي
ProductType : روغن
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

روغن قُسط /rowqan-e qost/

 

شکل دارويي: روغن
 
موارد مصرف: رافع رياح، مفيد در فالج، لقوه، تشنج، ضعف عصب و بافت عصبي 
 
توضيحات: روغن قسط ساده به‌صورت موضعي، مقوى اعصاب و اعضا و باه و محلل قَوى و رافع لرز تب سوداوى و بلغمي پيش از نوبه و مقوى مو و دراز كننده آن است. 
افزودن مفردات گرم و خشک ديگر مانند مرزنجوش، سليخه، سنبل الطيب، ميخک، جوزبوا، وج، و صمغ باريجه بر گرمي و خشکي و قوه تحليل آن مي‌افزايد. 
مرزنجوش: تدهين به دُهن آن جهت فالج و امراض عصبي بارد مانند كزاز، رعشه و شقيقه و درد سر بارد نافع است.
سليخه: خوردن و ضماد کردن آن جهت منع نزلات و زكام و سرفه و ربو و درد حجاب و معده و رحم و تنقيه رحم و رياح آن و تب نوبه و جهت خوش‏بوئى رحم مفيد است.
سنبل‌الطيب: ضماد آن محلل اورام و بر بدن قاطع عرق است. دُهن سنبل‌الطيب در دوّم گرم و خشك و ملطف و محلّل و جهت جميع امراض بارد اعضاى ظاهرى و باطنى مفيد است.
قرنفل: جهت تقويت دماغ و رفع صداع بارد رطب و فالج و لقوه و نزلات متوالي و سكته و تفتيح سدد دماغى مفيد است. 
جوزبوا: ضماد آن جهت فالج و لقوه و استرخا و اورام بارد جگر و اوجاع بارد رطب مفيد است. دُهن جوزبوا جهت تقويت اعصاب و ضعف آن‌ها كه به‌سبب برودت و رطوبت باشد و وجع مفاصل بارد نافع است.
وج: ضماد آن جهت فالج و تشنج بلغمي و خدر و اوجاع مفاصل و ورك و رحم و تحليل رياح و صلابت طحال، نافع ‏است.
باريجه: ضماد آن براى تسكين درد پهلو و كمر و تحليل دمل‌ و خنازير، و با گذاشتن بر پشت زهار براى تسكين درد رحم مفيد است.
 
اجزاء فراورده: قسط مر، سليخه، مرزنجوش، سنبل الطيب، ميخک، جوزبوا، وج، صمغ باريجه، روغن زيتون، سرکه انگوري و آب
 
آثار دارو از ديد طب سنتي: مقوي اعصاب و اعضا و باه، مسخن، محلل
 
مزاج کلي دارو: گرم و خشک
 
منع مصرف: زخم باز. در افراد با سابقه حساسيت پوستي شديد با کرم‌ها و روغن‌هاي موضعي، ابتدا تست شود.
 
عوارض جانبي: تاکنون عارضه‌اي گزارش نشده است. ممکن است باعث سرخي، سوزش پوست و واکنش آلرژيک پوستي شود.
 
دستور مصرف: طبق دستور پزشک با ماساژ ملايم، روي موضع مورد نظر ماليده شود (فقط براي مصارف خارجي).
 
تداخلات دارويي: تاکنون گزارش نشده است.
 
مصرف در حاملگي و شيردهي: در حاملگي مصرف نشود.
 
نکات قابل توصيه: اين روغن در بيماري‌هاي زنان مانند کيست، احتباس حيض، بي اختياري ادرار ناشي از سستي و برودت مثانه، و ... کاربرد دارد اما قبل از مصرف آن بايد با پزشک معالج مشاوره شود.
 
منابع:
1- عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
2- ابن سينا، قانون في الطب، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
3- عقيلي خراساني، قرابادين کبير، موسسه تحقيقات تاريخ پزشکي، طب اسلامي و مکمل، دانشگاه علوم پزشکي ايران، 2007 
4- عقيلي خراساني، خلاصه الحکمه، قم: اسماعيليان، چاپ: اول، 1385
5- American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013) 
6- PDR 2008
قسط
Tags : روغن قسط
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image