راهب

-(17 Body) 
راهب ProductName : راهب
نافع جهت امراض سرد، مقوي و بازگرداننده قواي جنسي، رفع تعقد عصب، درد پشت، بواسير، تقطيرالبول، گشاينده انواع سده، رنگ چهره را سرخ مي‌گرداند و بدن را در زمستان گرم مي‌کند.
ProductType : روغن
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

روغن راهب /rowqan-e r?heb/

 

شکل دارويي: روغن

موارد مصرف: نافع جهت امراض سرد، مقوي و بازگرداننده قواي جنسي، رفع تعقد عصب، درد پشت، بواسير، تقطيرالبول، گشاينده انواع سده، رنگ چهره را سرخ مي‌گرداند و بدن را در زمستان گرم مي‌کند.

توضيحات: اين دارو داراي خواص عجيبي است و مداواي پيران زمين گير بدان نسبت داده شده است.

عاقرقرحا: مفتّح و محلّل و مقوّى باه مبرودين و مسهل بلغم و مدرّ عرق است و جهت و لكنت زبان و لقوه و فالج و رعشه و مفاصل و امثال آن و استسقاء و درد دندان (شرباً و ضماداً) نافع‏ است.

روغن عاقرقرحا محلّل، مدرّ عرق و ضماداً رافع تب‌هاى بارده، و شرباً و ضماداً، جهت جميع امراض بارد و تقويت باه نافع است‏.

فلفل: محلل و جذاب و جالي و مسخن و منقي بلغم و داراي قوت ترياقيت‏ است. تدهين با روغن آن جهت فالج و خدر و جميع امراض بارد رطب و رفع قشعريره تب‌هاى بارد مفيد است.

سداب: داراي ترياقيت و مفتح سدد و محلل رياح و نفخ و مقوى معده و مشهي طعام و مدر حيض و بول است. جهت امراض دماغي و عصباني مانند فالج و رعشه و تشنج امتلائي و اوجاع مفاصل و عرق النسا شربا و ضمادا نافع است.

روغن سداب جهت استرخا و برودت كليه و مثانه و درد پهلو و كمر و رحم عارض از اختناق آن و تحليل رياح و لرز تب‌ها مفيد بوده و سعوط آن جهت رفع ثقل سامعه و حقنه آن جهت مغص و قولنج ريحي و خلطي نافع است‏.

فرفيون: جالى و ملطف و محرق و حاد است. تمريخ اعضاى مسترخي با روغن آن نافع است آن را و براي فالج و اكثر امراض عصباني مانند خدر نيز نافع است.

روغن سير جهت جمود خون در اطراف بدن و شقاقى كه از برودت به‌هم رسيده باشد و جهت وجع مفاصل و قولنج بلغمي و سحج حادث از خلط لزج (شربا و طلاء از خارج) مفيد است‏. تدهين بدان جهت ادرار بول و رفع احتباس حيض مفيد است.

اجزاء فراورده: فلفل، سداب، عاقرقرحا، فرفيون، روغن زيتون، سير

آثار دارو از ديد طب سنتي: مُزيل تَعقد عصب، مُفتح سُده،‌ نافع امراض بارد، محلل رياح، مقوي باه

مزاج کلي دارو: گرم و خشک

منع مصرف: از ماليدن دارو به چشم، اطراف دهان، زخم‌هاي باز، و پوست اطفال خودداري شود.

عوارض جانبي: گزارشي موجود نيست. ماساژ طولاني مدت ممكن است موجب بروز بثورات پوستي شود. اين روغن مصرف خوراکي ندارد.

دستور مصرف: روزي دو تا سه بار با ماساژ روي موضع ماليده شود.

تداخلات دارويي: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگي و شيردهي: در اين دو دوره ممنوع است.

نکات قابل توصيه: اين روغن به دليل گرمي زياد در افراد مبتلا به حساسيت بايد با احتياط تجويز شود و ابتدا بر روي بازو يا پشت گوش تست شود و در صورت عدم حساسيت در نقاط وسيع‌تر استفاده شود.

منابع:

  1. عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سينا، قانون في الطب، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
  3. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  4. PDR 2008

 

 

راهب
Tags : روغن راهب
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image