نقرسي جبري

-(1 Body) 
نقرسي جبري ProductName : نقرسي جبري
نافع در دردهاي نقرسي، اورام حارّه، درد هاي گرم مفاصل
ProductType : روغن
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

روغن نقرس جبري /rowqan-e neqres-e jabri/


خواص دارو: نافع در دردهاي نقرسي، اورام حارّه، درد هاي گرم مفاصل.

اجزاي دارو: شنجرف رومي، شحم حنظل، تخم شاهي؛ خردل؛ ابوخلسا، آذاراقي (کچوله) مدبّر؛ روغن کنجد.

زمان، مقدار، و روش مصرف: بدون ماساژ به موضع درد ماليده شود.

ملاحظات مصرف: اين روغن مصرف خوراکي ندارد. از ماليدن آن به زخم‌هاي باز و چشم‌ها پرهيز شود.

 

نقرسی جبری
Tags : روغن نقرسي جبري
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image