شويد

-(5 Body) 
شويد ProductName : شويد
محلل، مسخن، نافع در درد مفاصل، بافت‌هاي عصبي و دردهاي ناشي از برودت، رافع تهبج اطراف، قشعريره، لرز در تب‌ها و سستي اعضا که از برودت باشد، محلل رياح، مسکّن، منوم
ProductType : روغن
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

روغن شويد (شبت) /rowqan-e ševid (šebet)/

 

شکل دارويي: روغن

موارد مصرف: محلل، مسخن، نافع در درد مفاصل، بافت‌هاي عصبي و دردهاي ناشي از برودت، رافع تهبج اطراف، قشعريره، لرز در تب‌ها و سستي اعضا که از برودت باشد، محلل رياح، مسکّن، منوم

توضيحات: اين روغن، رافع سردي و رطوبت اعضا و محلّل چربي‌ها و مايعات لزج زير پوست است. با رفع سردي و رطوبات زايد مي‌تواند دردهاي ناشي از آن را برطرف کند و براي نرم کردن صلابات و در اعياي ناشي از رياضت و قولنج ناشي از بادهاي غليظ و عسر البول و سنگ کليه نيز مفيد است.

شويد: جلوس در طبيخ برگ و تخم آن جهت امراض رحم و تحليل رياح كليه و مثانه و انثيان و قطور عصاره آن جهت امراض گوش‏ مفيد است.

ضماد کنجد محلل اورام و ملين جلد بدن و رافع آثار سياهي و وشم اخضر و سطبرى عصب و قولنج و قولون‏ است و جلوس در روغن کنجد جهت اكثر امراض يبسي مانند تشنج و همچنين تدهين بدان به‌صورت انداختن مكرر پارچه آغشته به روغن بر عضو مفيد است.

اجزاء فراورده: تخم و برگ شويد، روغن کنجد

آثار دارو از ديد طب سنتي: محلل، مفتح سدد، منضج، مسکن اوجاع بارد

مزاج کلي دارو: گرم و خشک

منع مصرف: از استعمال روغن بر روي زخم‌هاي باز و عفوني خودداري شود. دور از دسترس اطفال نگه‌داري شود.

عوارض جانبي: گزارشي موجود نيست. اما به دليل احتمال بروز حساسيت پوست به نور در افراد حساس، موضع روغن‌مالي شده نبايد در معرض نور مستقيم آفتاب قرار گيرد. احتمال بروز درماتيت تماسي وجود دارد.

دستور مصرف: با ماساژ ملايم به موضع ماليده شود.

تداخلات دارويي: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگي و شيردهي: استفاده از اين دارو براي افراد باردار ممنوع است. در شيردهي به توصيه پزشک بلامانع است.

نکات قابل توصيه: در افراد مستعد حساسيت، قبل از مصرف روغن در سطح وسيع، اول روي بازو يا پشت گوش امتحان شود.

منابع:

  1. عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سينا، قانون في الطب، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
  3. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  4. PDR 2008

 

 

 

شوید
Tags : روغن شويد
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image