کراث

-(10 Body) 
کراث ProductName : کراث
درد گوش، رياح آن و دوي و طنين، نافع بواسير
ProductType : روغن
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

روغن کراث /rowqan-e ko(a)r(r)?s/

 

خواص دارو: نافع در درد و رياح گوش، دوي، طنين، درد بواسير.

اجزاي دارو: کراث، روغن گل سرخ؛ سرک?.

زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد.

ملاحظات مصرف: به زخم‌هاي باز و چشم‌ها ماليده نشود. ( براي مصارف خارجي مي باشد)

 

کراث
Tags : روغن کراث
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image