تاتوره

-(10 Body) 
تاتوره ProductName : تاتوره
مسکن انواع درد، رفع ورم گرم بواسير
ProductType : روغن
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

روغن تاتوره /rowqan-e tature/

 

شکل دارويي: روغن

موارد مصرف: مسکن انواع درد، رفع ورم گرم بواسير

توضيحات: دهن‏ جوز ماثل‏ دردهاي گرم را تسكين مي‌دهد و ورم گرم به‌خصوص ناحيه مقعد را رفع مي‌کند.

تخم جوز ماثل مخدر قوى و مسكن صداع صفراوى و دموى مزمن و حرارت ملتهبه مفرطه و به‌غايت منوم و رادع اورام حار است و تدهين‏ با روغن دانه آن جهت بواسير و اوجاع حاره مقعد مفيد است.

اجزاء فراورده: گياه و تخم تاتوره، روغن کنجد

آثار دارو از ديد طب سنتي: مخدر، مسکن اوجاع، منوم، مقوي، رادع

مزاج کلي دارو: سرد و خشک

منع مصرف: در افراد با سابقه حساسيت پوستي شديد با کرم‌ها و روغن‌هاي موضعي، ابتدا تست شود. در زخم باز مصرف نشود و از تماس دارو با چشم و دهان جلوگيري شود و دور از دسترس کودکان باشد. اين دارو به هيچ وجه خوراکي نيست.

عوارض جانبي: تاکنون عارضه‌اي گزارش نشده است.

دستور مصرف: طبق دستور پزشک روي موضع مورد نظر ماليده شود (فقط براي مصارف خارجي).

تداخلات دارويي: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگي و شيردهي: در حاملگي مصرف نشود.

منابع:

  1. عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سينا، قانون في الطب، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
  3. عقيلي خراساني، قرابادين کبير، موسسه تحقيقات تاريخ پزشکي، طب اسلامي و مکمل، دانشگاه علوم پزشکي ايران، 2007
  4. عقيلي خراساني، خلاصه الحکمه، قم: اسماعيليان، چاپ: اول، 1385
  5. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  6. PDR 2008

 

 

 

تاتوره
Tags : روغن تاتوره
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image