روغن مرزنجوش

-(3 Body) 
جهت فالج، لقوه، رعشه، شقيقه، دردسر بارد، مفتح سده گوش، گراني سامعه و رياح آن، امراض عصب بارد
ProductType : روغن
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

روغن مرزنجوش  /rowqan-e marzanjosh/

 

شکل دارويي: روغن

موارد مصرف: جهت فالج، لقوه، رعشه، شقيقه، درد سر بارد، مفتح سده گوش، گراني سامعه و رياح آن، امراض عصب بارد

توضيحات:

مرزنجوش: ملطف و محلل و جالي و مفتح و جاذب‏ است؛ بوئيدن آن جهت تقويت دماغ و تفتيح سده منخرين مفيد بوده و سعوط آن جهت تنقيه دماغ و لقوه و صرع و تدهين به روغن آن جهت فالج و امراض عصب بارد نافع است. قطور روغن آن نيز جهت درد گوش و يا گذاشتن پنبه آلوده به روغن آن در گوش رافع گرفتگي آن بوده و طِلاى آن محلل اورام بلغمي است؛ ماليدن روغن آن جهت التواى عصب و وجع ظَهر و اربيه مفيد است.

روغن مرزنجوش محلل رياح اعضا است. درد گوش ناشي از باد سرد را برطرف مي‌کند در رفع عفونت گوش مؤثر است و چکاندن آن در گوش، امراض ريحي دماغ (صداع و شقيقه و سدر و دوار) را برطرف مي‌کند. همچنين روغن‏ مرزنجوش‏ در دوار (سرگيجه) بلغمى نافع و مجرب است. چکاندن آن در بيني در رفع صداع سوداوي يا سوداوي بلغمي و تدهين به آن در کابوس بلغمي مفيد است. غرغره با آن در رفع ثقل زبان (بعد از تنقيه دماغ و بدن) و تدهين به آن در تشنج عضلاني و پرش موضعي و رفع اعيا (خستگي) مؤثر است.

اجزاء فراورده: مرزنجوش، روغن زيتون

آثار دارو از ديد طب سنتي: ملطف، محلل، جالي، مفتح، جاذب

مزاج کلي دارو: گرم و خشک

منع مصرف: در زخم باز استفاده نشود. از تماس روغن با چشم اجتناب شود.

عوارض جانبي: گزارشي موجود نيست. ممکن است باعث خارش پوست و ايجاد آلرژي در افراد حساس شود.

دستور مصرف: طبق دستور پزشک مصرف شود (فقط براي مصارف خارجي).

تداخلات دارويي: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگي و شيردهي: در حاملگي ممنوع است.

منابع:

  1. عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سينا، قانون في الطب، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
  3. ناظم جهان، محمد اعظم، اكسير اعظم، دانشگاه علوم پزشكى ايران-مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكى، طب اسلامى و مكمل، 1387 ه.ش.
  4. عقيلي خراساني، قرابادين کبير، جلد 1، مؤسسه تحقيقات تاريخ پزشکي، طب اسلامي و مکمل، دانشگاه علوم پزشکي ايران، 2007
  5. جمالي يزدي، مطهربن محمد، فرخ نامه، تهران: اميرکبير، 1386 ه.ش
  6. حاجي شريف، احمد، دائره المعارف گياه درماني ايران، تهران: حافظ نوين، 1388 ه.ش
  7. حاجى شريف، احمد، اسرار گياهان دارويى، 1جلد، حافظ نوين - تهران، چاپ: چهارم، 1386 ه.ش.

 

  1. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  2. PDR 2008

 

 

 

 

روغن مرزنجوش
Tags : روغن روغن مرزنجوش
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image