اسرول

-(7 Body) 
اسرول ProductName : اسرول
تنظيم كننده و پايين آورنده فشار خون سيستوليک
ProductType : کپسول
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

کپسول اسرول /kapsul-e a(?)srul/

 
شکل دارويي: کپسول 
موارد مصرف: تنظيم کننده و پايين آورنده فشار خون سيستولي
توضيحات: دلايل اساسي براي بالا رفتن فشارخون عبارتند از افزايش رطوبات و اخلاط زايد داخل عروقي، و افزايش مقاومت جداره عروق و يا تنگي عروق؛ درمان در مورد اول شامل دفع، تجفيف، تلطيف يا تحليل مواد زايد و رطوبات و ترقيق خون است. مفردات مفيد در اين امر عبارتند از گل گاوزبان، بادرنجبويه، اسطوخودوس، بابونه، و برگ ورون. همچنين قره‌غات و چاي ترش در افزايش حالت اسيدي و رقت خون مؤثر هستند. در مورد دوم نيز بايد به تفتيح عروق پرداخت و اين امر با کمک سنبل الطيب، سياهدانه، و ريشه اسرول انجام پذير است.
در کتب طب سنتي، بادرنجبويه، مقوي دل و دماغ و مفتح سده دماغ شناخته شده؛ گل گاوزبان، مقوي ارواح و حرارت غريزي و مسهل اخلاط محترقه و سوداست؛ چاي ترش، مرقق خون و تصفيه کننده آن است؛ بهارنارنج نيز مقوي قلب و آرام‌بخش است؛ اسطوخودوس، محلل و ملطف و جالي و مفتح سده‌ها و مقوى دل و دماغ و مصفى روح و داراي قوت مسهله است. اسطوخودوس مقوى و مسخن اخلاط است؛ بابونه، ملطف و محلل بى‏جذب و مفتح و مقوى دماغ و اعصاب و مدر عرق و بول است؛ گل سرخ، مقوى قوى و ارواح و مفرح و ملطف و جالى و مسهل و مسكن صفرا و بلغم رقيق است؛ تخم گشنيز، علاوه بر ايجاد فرح، مقوى دماغ و قلب و معده ‏و رافع خفقان است؛ ورون، مرقق خون است‏؛ سنبل الطيب، مفتح سده دماغى و مقوى دماغ و مدر بول و مجفف رطوبات و همچنين محلل نفخ و رياح و علل كبد بارد رطب است؛ قراطاط، مسخن و محلل و مدر بول و محلل رياح غليظه  و مفتح سدد است؛ سياهدانه، مسخن و مجفف رطوبات و مقطع اخلاط و جالى و مدر بول است. 
از مجموع اين گياهان خواص مورد نظر براي کاهش فشارخون به‌دست مي‌آيد که عبارتند از بهبود هضم اول و دوم، تقويت و تسخين و تفتيح سدد کبد براي توليد خون صالح، تجفيف و تحليل رياح و فضولات غليظ و تقطيع اخلاط، اصلاح حال بافت‌هاي عصبي از جمله دماغ و اعصاب و عروق خوني، بهبود عملکرد دستگاه قلب و عروق، تصفيه و تلطيف روح و تقويت قوا، برطرف نمودن اعراض نفساني، و دفع رطوبات اضافه از طريق ادرار و اسهال سودا. 
اين دارو علاوه بر اثر بر فشارخون، مي‌تواند در دفع سودا، ايجاد فرح، تقويت قلب و دماغ، و کاهش غلظت خون و تاحدي رفع بيماري‌هاي روحي ناشي از سودا مؤثر باشد.
اجزاء فراورده: گل گاوزبان، بادرنجبويه، بهارنارنج، اسطوخودوس، بابونه، گل سرخ، تخم گشنيز، برگ ورون، سنبل الطيب، قره‌غات، چاي ترش، سياه دانه، اسرول
آثار دارو از ديد طب سنتي: دافع سودا، مفتح سده، ملطف، مقطع و جالي، مفرح، مقوي دل و دماغ
مزاج کلي دارو: گرم و خشک
منع مصرف: در افراد با سابقه آلرژي به گياهان دارويي (به‌خصوص اسطوخودوس، گل گاوزبان، سياه دانه) با احتياط تجويز شود. به دليل وجود گياهان رقيق کننده خون (مانند ورون، چاي ترش، قره‌غات، سياه دانه، اسطوخودوس) در مبتلايان به خونريزي شديد مصرف نشود. در زمان مصرف همزمان کپسول اسرول با داروهاي ضد انعقادي (به ويژه وارفارين) احتياط شود.
عوارض جانبي: عارضه جانبي گزارش نشده است. 
دستور مصرف: هر 8 يا 12 ساعت يک کپسول ميل شود. تغيير نحوه تجويز و تعداد دارو بايد زير نظر پزشک صورت گيرد. 
تداخلات دارويي: مصرف همزمان اين کپسول با داروهاي کاهنده فشار خون ايرادي ندارد ولي بايد با کنترل دقيق فشار خون باشد. 
گياه اسرول در تداخل با گليکوزيدهاي ديژيتال باعث براديکاردي؛ با نورولپتيک‌ها و باربيتورات‌ها باعث تقويت متقابل؛ با لوودوپا باعث کاهش تاثير دارو (علايم حرکتي اکستراپيراميدال نامطلوب ممکن است افزايش يابد)؛ و با سمپاتوميميتيک‌ها (براي مثال داروهاي سرفه/سرماخوردگي و سرکوب کننده‌هاي اشتها) منجر به افزايش شديد فشارخون در ابتداي مصرف مي‌شود و در اين موارد احتياط بيشتري لازم است.
به دليل وجود چاي ترش در ترکيب اين دارو بهتر است بين مصرف کپسول اسرول با استامينوفن، ديکلوفناک، و کلروکين فاصله زماني مناسب رعايت شود. 
مصرف در حاملگي و شيردهي: مصرف اين دارو در زمان بارداري و شيردهي مجاز نمي‌باشد.
نکات قابل توصيه: اين دارو تنظيم کننده فشارخون است و باعث افت فشارخون نمي‌شود. مصرف اين کپسول همراه با يک داروي مدر (مانند شربت بزوري) عملکرد آن را تقويت مي‌کند که البته بايد با دستور پزشک معالج انجام گيرد. پس از تنظيم فشارخون، دارو يکباره قطع نشود تا موجب برگشت بيماري نگردد بلکه به تدريج دارو کاهش يابد
 
 
 
 
منابع: 
1- عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
2- حاجى شريف، احمد، اسرار گياهان دارويى، 1جلد، حافظ نوين - تهران، چاپ: چهارم، 1386 ه.ش.
3- عقيلي خراساني، قرابادين کبير، جلد 1، موسسه تحقيقات تاريخ پزشکي، طب اسلامي و مکمل، دانشگاه علوم پزشکي ايران، 2007
4- ابن سينا، قانون في الطب، جلد 1، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
اسرول
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image