گاوزبان مفرّح

-(6 Body) 
نافع از براي مره سودا، خفقان، ضعف قلب، ماليخوليا و وسواس
ProductType : کپسول
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

کپسول گاوزبان مفرّح  /kapsul-e g?vzaban-e mofarreh/

 

شکل دارويي: کپسول

موارد مصرف: نافع از براي دفع مره سودا، خفقان و ضعف قلب، غم و سودازدگي و وسواس.

توضيحات:

گل گاوزبان: مفرح و مقوى ارواح و حرارت غريزى و اعضاى رئيسه و مسهل مره صفرا و اخلاط محترقه و سوداى متولد از خلط سوداوى و مسكن اعراض آن‌ها و امراض سوداوي است.

بنفشه: مسهل ملايم صفرا به‌خصوص آنچه محتبس باشد در معده و امعا و مسكن حدت خون‏، تحليل اورام لطيفه و صلبه و صداع حاره و صرع اطفال و نزلات و زكام مفيد است.

اسطوخودوس: محلل و ملطف و جالي و مفتح سده‌ها و مقوى بدن و دل و دماغ و احشا و جميع قواى ظاهرى و باطني و قوت مذكره و مفكره و مصفى روح و مفرح است و روح دماغي را تلطيف مى‏نمايد. اسطوخودوس، جاروب دماغ است يعني منقى آن از كل فضول ردي بلغمي و مفتح سدد و مقوى همه قُوى و محلل كل ابخره و رياح فاسد و ملطف ارواح آن‏ است.

بادرنجبويه: مقوى دل و دماغ و حواس و حفظ و ذكاء و معده و جگر و مفرح و مفتح سده دماغي و ملطف و دافع كابوس است و جهت وحشت سوداوى و خفقان و غشى و فُواق ريحي و تحليل سودا و امراض بلغمي و مغص نافع است.

هليله سياه: مقوى حواس و ذهن و حفظ دماغ و مصفى خون از سودا و ارواح از كدورات و براى غم و سودازدگي و وسواس سوداوى نافع ‏است.

بسفايج: مسهل مره سودا و بلغم غليظ و به هر خلطى است كه ملاقات كند و جهت دفع سودا و بيماري‌هاي سوداوى مفيد است. مفرح بالعرض است به‌جهت آنكه استفراغ جوهر سودا از قلب و دماغ مى‏نمايد.

افتيمون: محلل و ملطف و مفتح سدد و به تنهائي، مسهل سودا و بلغم است و به‌سبب تنقيه سودا جهت امراض دماغي و عصباني مفيد و به‌خاصيت جهت امراض سوداوى و تنقيه سودا بي‌عديل است.

شکرسرخ: ملين طبع و سريع‌النفوذ به عمق بدن است و جهت تقويت ارواح و قُوى و كبد و توليد خون صالح و استحكام اعصاب و عِظام و منع پيرى و رفع خلط سوداوى و امراض آن‏ نافع است.

گلاب: مقوى دل و دماغ و فم معده و قوت‌هاى بدنى است.‏

اجزاء فراورده: گل گاوزبان، گل بنفشه، بادرنجبويه، هليله سياه، بسفايج، اسطوخودوس، افتيمون، شکر سرخ، گلاب

نحوه اثر دارو از ديد طب سنتي: مسهل سودا، مسمن، ملين طبع، مقوي ارواح و قوي، مفرح، مقوي اعضاي رئيسه، مفتح سدد

مزاج کلي دارو: گرم و خشك

منع مصرف: در بارداري و خونريزي‌ها تنها تحت نظر پزشک مصرف شود. در مصرف کنندگان داروهاي ضد انعقاد يا ضد پلاکت بايد با احتياط تجويز شود.

عوارض جانبي: در دوزهاي درماني مناسب خطر يا عارضه‌اي ندارد. مصرف کپسول مفرح به علت جالي بودن (رسوب زدايي) و افزايش رطوبات مي‌تواند در افراد مبتلا به يبوست منجر به خواب‌آلودگي و در برخي موارد خدر ‌در ناحيه سر شود. در اين صورت دارو قطع شود و لينت مزاج ايجاد شده و پس از يک هفته دارو با تعداد کمتر شروع شود.

دستور مصرف: هر 8 الي 12 ساعت 1 تا 2 کپسول با آب يا آب سيب ميل شود. دارو بهتر است صبح ناشتا، پيش از ناهار و موقع خواب ميل شود.

تداخلات دارويي: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگي و شيردهي: در اين دو دوره مصرف نشود.

نکات قابل توصيه: کپسول مفرح رطوبت را بالا مي‌برد و افزايش حجم مي‌دهد و ممکن است در درازمدت باعث چاقي شود.

منابع:

  1. عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سينا، قانون في الطب، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
  3. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  4. PDR 2008

 

 

 

گاوزبان مفرّح
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image