غاريقون

-(6 Body) 
غاريقون ProductName : غاريقون
ملطف و محلل اخلاط رياح غليظه؛ مطلح فساد اخلاط و حميات بلغميه (مانند گر گرفتکي يائسگي)
ProductType : کپسول
Product Weight : 1
Specifications :
Price:
کپسول غاريقون /Gharighon/
 
 
شکل دارويي: کپسول
 
موارد مصرف: ملطف و محلل اخلاط و رياح غليظ؛ مصلح اخلاط فاسد و تب‌هاي بلغمي (مانند گرگرفتگي يائسگي)
 
توضيحات: اين گياه که مسهل بلغم و سودا و صفراى مخلوط با هم است با تلطيف اخلاط غليظ و تقطيع مواد لزج غليظ باعث تحليل نفخ و رياح غليظ شده و قولنج از هر نوعي را از بين مي‌برد و سده‌ها به ويژه سده احشا و کبد و کليه را باز مي‌کند و مواد را از اقاصي و اعماق بدن جذب مي‌کند. غاريقون، مدر بول و حيض و رافع وهن عضلات است. اين گياه يکي از معدود مفرداتي است که به عنوان مصلح فساد اخلاط فاسد معرفي شده و درنتيجه در تب‌هاي بلغمي (از جمله گرگرفتگي زنان يائسه) کاربرد دارد.
غاريقون به دليل اين ويژگي‌ها صداع بارد و بلغمي مزمن و كهنه و شقيقه و بخارات را برطرف مي‌کند و براى وجع معده و جشاء حامض و ايستادن طعام بر سر معده مفيد است.
خوردن غاريقون براي درمان درد کبد و ربو و عسرالبول و درد کليه و درد رحم منجر به اختناق و يرقان و فساد لون مفيد است. اگر قبل از دوره تب خورده شود لرز را برطرف مي‌کند. به‌طور کلي براي تمام دردهاي بدن مفيد است. 
اگر غاريقون با سکنجبين خورده شود براي عرق‌النسا و درد مفاصل و سينه مفيد است. 
همچنين، رازي در الحاوي چنين گفته است که در کتاب يرقان حنين آمده که غاريقون، فضولات را از عصب و به‌خصوص دماغ خارج مي‌کند. 
 
اجزاء فراورده: غاريقون
 
نحوه اثر دارو از ديد طب سنتي: مسهل بلغم و سودا و صفراى مخلوط با هم و ملطف، مقطع، محلل نفخ و رياح غليظ، مفتح، مدر، قابض، مسخن، به‌غايت مقوى عصب و دل و دماغ و مفرح بالعرض
 
مزاج کلي دارو: گرم و خشك 
 
منع مصرف: در خونريزي شديد ممنوع است.
 
عوارض جانبي: مصرف درازمدت آن باعث از بين رفتن عرق بدن مي‌شود و بدين جهت مي‌تواند موجب خشکي پوست شود و در افراد مبتلا به خشکي پوست ممکن است باعث خارش شود. 
 
دستور مصرف: هر 8 تا 12 ساعت 1 تا 2 کپسول ميل شود.
 
تداخلات دارويي: گزارشي موجود نيست.
 
مصرف در حاملگي و شيردهي: در حاملگي مصرف نشود. در شيردهي طبق دستور پزشک مصرف شود.
 
نکات قابل توصيه: غاريقون، مسهل (روان کننده) مواد در عروق است و رطوبات لزج را خشک مي‌کند و باز کننده چسبندگي لوله‌هاي رحمي است. در مورد گرگرفتگي زنان يائسه و سندرم پلي کيستيک تخمدان تأثير بسزايي دارد. همچنين در دردهاي قاعدگي و به‌طور کلي دردهاي جهازهاضمه ناشي از رياح غليظ و دردهاي مشارکت معدي و قولنج صفراوي ناشي از اسلاژ کيسه صفرا مؤثر است.  
 
منابع:
1- عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
2- ابن سينا، قانون في الطب، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
3- رازى، محمد بن زكريا، الحاوي في الطب، 23جلد، دار احياء التراث العربي - بيروت، چاپ: اول، 1422 ه.ق.
 
 
 
 
غاریقون
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image