فودنج

-(5 Body) 
فودنج ProductName : فودنج
مدر حيض، ادرار و عرق؛ رفع سکسکه و حالت تهوع
ProductType : کپسول
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

کپسول فودنج /kapsul-e fudanaj/

 

شکل دارويي: کپسول

موارد مصرف: مدر حيض، ادرار و عرق؛ رفع سکسکه و حالت تهوع

توضيحات:

پونه: به‌غايت ملطف است. جهت تنقيه فضول سينه و معده و سوزش آن و فواق و غثيان و تحليل رياح و استسقا و يرقان و اخراج مشيمه و ادرار عرق و بول و حيض و اسهال سودا مفيد است. مضر امعاست و مصلح آن كتيراست.

کتيرا: مغرى و با تجفيف كمي و شكننده حدت ادويه حاده و مغلظ خون و مواد رقيق و ملين صلابات و مسكن لذع و حدت اخلاط و ادويه حاد مشروب از امعا و مقوى فعل آن‌هاست به‌سبب غرويت و تليين و ازلاقى كه دارد.

اجزاء فراورده: پونه، کتيرا

نحوه اثر دارو از ديد طب سنتي: ملطف، محلل رياح، مدر

مزاج کلي دارو: گرم و خشك

منع مصرف: افرادي که دچار افراط حيض هستند، همچنين افرادي که در نقاط مختلف بدن دچار خونريزي هستند.

عوارض جانبي: در بعضي افراد ممکن است باعث تهوع يا احساس سنگيني معده شود.

دستور مصرف: هر 8 ساعت 1 تا 2 کپسول ميل شود.

تداخلات دارويي: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگي و شيردهي: در اين دو دوره مصرف نشود.

نکات قابل توصيه: در زماني که دارو براي برقراري حيض مورد استفاده قرار مي‌گيرد بايد پس از شروع حيض قطع شود و در صورت صلاحديد پزشک معالج دوباره بعد از اتمام دوره حيض شروع شود. در مقالات ثابت شده که پونه مي‌تواند از يائسگي زودرس جلوگيري کند يا باعث کاهش سطح خوني فاکتور هورموني عامل يائسگي شود.

منابع:

  1. عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سينا، قانون في الطب، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
  3. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  4. PDR 2008
  5. Roshanak Mokaberinejad, Elham Akhtari, Mojgan Tansaz, Soodabeh Bioos, Mohammad Kamalinejad, Nafiseh Zafarghandi, Ali Ghobadi, Farnaz Sohrabvand, Ali Akhbari. Effect of Mentha longifolia on FSH Serum Level in Premature Ovarian Failure. Open Journal of Obstetrics and Gynecology, 2014, 4, 356-360.

 

 

فودنج
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image