هلدي

-(9 Body) 
هلدي ProductName : هلدي
دافع رطوبات غليظ به‌خصوص از رحم، رافع سودا از مغز و سيستم عصبي، نافع در فالج و خدر ناشي از اختناق رحم
ProductType : کپسول
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

کپسول هلدي /kapsul-e haldi/

 

شکل دارويي: کپسول

موارد مصرف: دافع رطوبات غليظ به‌خصوص از رحم، رافع سودا از مغز و سيستم عصبي، نافع در فالج و خدر ناشي از اختناق رحم

توضيحات:

هليله زرد: مسهل به عصر صفرا و بلغم رقيق و مقوّى معده و دِماغ و حواس و ذهن و مفتّح سدد و جهت دوار و سدر نافع است. آشاميدن و اسهال بدان براى صرع صفراوى‏ مفيد است. مجموع آن جهت خفقان و صداع و غثيان و جذام و حميات مركّبه و درد سر و استسقاء و رياح بواسير و بواسير و منع صعود بخار به دماغ و تصيفه رنگ رخسار و اطفاى نايره سودا كه از احتراق صفرا باشد نافع‏اند.

زردچوبه: جالي بصر و مفتح سده جگر و جهت استسقا و يرقان نافع‏ است.

روناس: مفتّح سدد و مدرّ بول و حيض و شير و عرق و مقوّى معده و مسقط جنين‏ است. آشاميدن آن با عسل جهت فالج كه به بي‌حسى عضو باشد و جهت لقوه و سستي اعضا و يرقان و تقويت معده و ادرار بول غليظ بسيار و حيض و شير و عرق النسا مفيد است. ضماد آن جهت فالج و ساير امراض بارد عصباني نافع است.

حنظل: محلل و مقطع و مسهل اقسام بلغم و جاذب اخلاط بلغمي از عمق بدن است.‏ آشاميدن آن جهت امراض سر بارد مانند صداع و شقيقه و فالج و لقوه و صرع و نسيان و منع نزلات مزمن به چشم مفيد است. آشاميدن آن به تنهائي يا با ادويه مناسب جهت امراض معده و امعا و كبد و كليه و مثانه و رحم و مفاصل و استسقا و جذام و داء الحيه و داءالفيل و ساير امراض سوداوي و بواسير مفيد است.

ملح اندراني: مقوى فهم و ذهن و مسهل بلغم و لزوجات و رافع تخمه طعام و جشا مي‌باشد.

اجزاء فراورده: هليله زرد، زردچوبه، روناس، حنظل، ملح اندراني

نحوه اثر دارو از ديد طب سنتي: مقوي دماغ، محلل، مقطع و مسهل اقسام بلغم و سودا، مقوي حواس، مفتح سدد، تقويت معده

مزاج کلي دارو: گرم و خشک

منع مصرف: به دليل وجود هليله، در سرفه حاد، اسهال حاد و ديسانتري در مرحله ابتدايي ممنوع است.

عوارض جانبي: گزارشي موجود نيست. کپسول هلدي در برخي موارد ممکن است منجر به افت قند شود. اسهال و دل پيچه و تهوع و سوزش مخاط مجاري گوارشي ممکن است از عوارض آن باشد. ممکن است باعث درماتيت تماسي شود.

دستور مصرف: هر 12 ساعت يک تا دو کپسول با آب ميل شود.

تداخلات دارويي: تاکنون گزارش نشده است. در صورت مصرف همزمان با داروهاي ضد انعقادي، ضد پلاکتي، و داروهاي کاهنده قندخون احتياط شود.

مصرف در حاملگي و شيردهي: در اين دو دوره مصرف نشود.

منابع:

  1. عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سينا، قانون في الطب، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
  3. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  4. PDR 2008

 

 

 

هلدی
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image