سفوف دَِِرونَج

-(14 Body) 
درمان تپش قلب، کاهش دهنده فشارخون دياستولي
ProductType : کپسول
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

کپسول سفوف درونج /kapsul-e safuf-e da(o)runaj/

 

شکل دارويي: کپسول

موارد مصرف: درمان تپش قلب، کاهش دهنده فشارخون دياستولي

توضيحات:

کپسول درونج، ضربان قلب را تنظيم مي‌کند و آرامش بخش است و اکثر تپش‌هاي قلب (از هر دو نوع سرد و گرم) را برطرف مي‌کند. اين دارو هاضمه را بهبود مي‌بخشد و سودا را دفع کرده و از آسيب ناشي از رياح گوارشي و سودا در قلب جلوگيري مي‌کند. مصرف اين دارو پس از دو الي سه روز فشارخون را بين دو تا سه درجه کاهش مي‌دهد.

درونج: محلل بلغم و سودا و مقوى حواس و دل و معده و سپرز و مفرح و داراي ترياقيت و جهت خفقان و ماليخوليا مراقي و تقويت هاضمه و تلطيف رياح غليظ معده و امعا مفيد است.

گل گاوزبان: مفرح و مقوى ارواح و حرارت غريزى و اعضاى رئيسه و حواس و ملين طبع و مسهل مره صفرا و اخلاط محترقه و سوداى متولد از خلط سوداوى و تسكين دهنده اعراض آن‌ها و امراض سوداوي (از جمله خفقان سوداوى و ترس بي‌جا و وسواس و حديث نفس و فزع و خوف و غم و هم) است.‏

زرنباد: مفتح سدد و مفرح و مقوى دل و دماغ و معده و موافق روح حيواني و طبيعي و مسهل سودا و جهت وحشت (ترس بي‌جا) و مواد سوداوى و خفقان مفيد است.

فرنجمشک: مفتح سده دماغي و مقوى دل و جهت خفقان و وسواس عارض از سودا و بلغم در قلب‏ مفيد است. مقوى معده و كبد و هاضم غذاى غليظ و محلل رياح است.

گل‌سرخ: مقوى قُوى و ارواح و مفرح و ملطف و جالى و مسهل و مسكن صفرا و بلغم رقيق و قابض و جهت تقويت معده و جگر و کليه و امعا و مقعد مفيد است.

اجزاء فراورده: درونج، گل گاوزبان، زرنباد، گل‌سرخ، فرنجمشک

نحوه اثر دارو از ديد طب سنتي: مقوي دِماغ و قلب و حواس، مفرح، ملطف رياح غليظ، محلل و مسهل سودا، مفتح

مزاج کلي دارو: گرم و خشك

منع مصرف: مبتلايان به افت فشارخون يا ضعف شديد. درصورت مصرف داروهاي ضد انعقادي و ضد پلاکتي احتياط شود. اين دارو ممکن است به طور ملايم باعث کاهش قندخون شود.

عوارض جانبي: در بعضي افراد ممکن است باعث افت فشارخون شود.

دستور مصرف: هر 8 تا 12 ساعت 1 کپسول ميل شود.

تداخلات دارويي: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگي و شيردهي: در اين دو دوره مصرف نشود.

نکات قابل توصيه: در صورت افت فشارخون به دنبال مصرف کپسول درونج، تعداد کپسول مصرفي در طي روز بايد کاهش يابد.

منابع:

  1. عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سينا، قانون في الطب، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
  3. عقيلي خراساني، قرابادين کبير، موسسه تحقيقات تاريخ پزشکي، طب اسلامي و مکمل، دانشگاه علوم پزشکي ايران، 2007
  4. قايني هروي، قرابادين صالحي، موسسه تحقيقات تاريخ پزشکي، طب اسلامي و مکمل، دانشگاه علوم پزشکي ايران، 2004
  5. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  6. PDR 2008
سفوف دَِِرونَج
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image