سفوف سبعه

-(8 Body) 
سفوف سبعه ProductName : سفوف سبعه
پاکسازي تمام بدن از سودا و نافع براي غم و سودازدگي (ماليخوليا)
ProductType : کپسول
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

کپسول سفوف سبعه /kapsul-e safuf-e sab’e/

 

شکل دارويي: کپسول

موارد مصرف: پاکسازي تمام بدن از سودا و نافع براي غم و سودازدگي (ماليخوليا)

توضيحات:

بسفايج: مسهل مره سودا و بلغم غليظ، و جهت دفع سودا و بيماري‌هاي سوداوى و مفرح بالعرض است.

افتيمون: محلل و ملطف و مفتح سدد و به‌تنهائي، مسهل سودا و بلغم است و به‌سبب تنقيه سودا جهت امراض دماغي و عصباني از قبيل صداع و تشنج امتلائي و صرع و ماليخوليا و مانيا و جنون و كابوس و وسواس سوداوى و فالج و لقوه و خدر و تفريح قلب مفيد است. افتيمون براي درمان ترس بي‌جا، مجرب است.

حب النيل: مفتح سده جگر و سپرز و مسهل قوى بلغم غليظ بوده و منقي بدن و دافع اوجاع مفاصل و ساير امراض بارد است. با هليله، مسهل سودا و مفتح سده جگر و سپرز و مسهل قوى‏ است.

سنا: مسهل بلغم و سودا و صفرا و اخلاط سوخته و منقى دماغ و مقوى آن و جهت صرع و شقيقه و جنون و صداع كهنه و وسواس سوداوى،‏ بالعرض مفيد است.

تربد: مسهل بلغم و رطوبات رقيق و قليلى از صفرا و اخلاط سوخته ‏ و منقي دماغ از بلاغم و مفتح سده آن است و جهت فالج و امراض عصباني مفيد مي‌باشد. همچنين، با پوست هليله كابلي و امثال آن جهت غم و سودازدگي (ماليخوليا) و جنون و صرع نافع است.

هليله کابلي: مسهل بلغم و سودا و صفرا مخلوط با اخلاط و جهت صداع و نسيان و تقويت جميع حواس خصوصا حفظ مفيد است.

هليله سياه: مقوى حواس و ذهن و حفظ دماغ و مصفى خون از سودا و ارواح از كدورات و براى غم و سودازدگي (ماليخوليا) و وسواس سوداوى نافع ‏ است.

تمام اجزاي اين دارو سودا و بلغم غليظ را از بدن به‌خصوص دِماغ و اعضاي از جنس عصب دفع مي‌کنند و از اختلاط سودا با ارواح جلوگيري مي‌کنند و هرکدام مي‌تواند تکميل کننده عملکرد مفرده ديگر در دفع خلطي خاص باشد.

اجزاء فراورده: بسفايج، افتيمون، حب النيل، سنا، تربد، هليله کابلي، هليله سياه

نحوه اثر دارو از ديد طب سنتي: مصفي خون، مسهل سودا و بلغم غليظ، مفتح سده جگر و سپرز، مفرح

منع مصرف: در کودکان زير 12 سال، و مبتلايان به تب تجويز نشود. به دليل وجود سنا در ترکيب دارو در مبتلايان به انسداد و تنگي روده، درد شکمي با منشا ناشناخته، يا هر نوع وضعيت التهابي در روده‌ها (مانند آپانديسيت، کوليت، بيماري کرون و کوليت اولسرو، سندرم روده تحريک پذير و ملانوزيس کولي)، درد شکم يا اسهال ممنوع است.

عوارض جانبي: گزارشي موجود نيست. اين دارو به علت ايجاد لينت ممکن است با دردهاي شبيه کرامپ همراه باشد.

دستور مصرف: شب موقع خواب 1 تا 2 کپسول با آب گرم ميل شود.

تداخلات دارويي: تاکنون گزارش نشده است. به دليل وجود سنا در ترکيب دارو به بيماران توصيه شود که از مصرف همزمان اين دارو با ديگوکسين خودداري کنند.

مصرف در حاملگي و شيردهي: در اين دو دوره مصرف نشود.

نکات قابل توصيه: اين کپسول مي‌تواند به‌تنهايي يا به همراه دمنوش اسطوخودوسي تجويز شود. اگر پس از مصرف دارو اسهال يا مدفوع آبکي ايجاد شد دارو به مدت يک الي دو روز قطع شده و دوباره مصرف شود. بيشتر از دوز توصيه شده مصرف نشود. اين دارو بدون دستور پزشک نبايد به مدت طولاني مصرف شود.

منابع:

  1. عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سينا، قانون في الطب، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
  3. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  4. PDR 2008

 

 

 

 

 

سفوف سبعه
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image