مقل ملين

-(22 Body) 
مقل ملين ProductName : مقل ملين
رافع يبوست سوداوي‌مزاجان؛ نافع در بواسير يبوستي و شقاق همراه يبوست
ProductType : کپسول
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

کپسول مُقل مليّن /kapsul-e moql-e molayyen/

شکل دارويي: کپسول

موارد مصرف: رافع يبوست سوداوي مزاجان؛ نافع در بواسير يبوستي و شقاق همراه يبوست

توضيحات: اصل و عمود در اين دارو مُقْل‌مي‌باشد که داروي اختصاصي بواسير و قسمت انتهايي روده است. مقل، صمغي است که در درمان دردهاي بواسير بادي، بواسير داميه (خونريزي دهنده)، رياح غليظ در روده بزرگ، و خون منجمد در روده و حتي در شقاق مقعد و باز کردن باسور ممتلي در انواع حب مقل مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين دارو مي‌تواند در دفع سودا مؤثر باشد.

اجزاء فراورده: هليله سياه، هليله زرد، صبر، گلسرخ، مصطکي، مقل ازرق، آب تره.

آثار دارو از ديد طب سنتي: مسهل سودا و بلغم، مفتح سدد، محلل رياح و مواد غليظ بدن، جالي

مزاج کلي دارو: گرم و خشک

منع مصرف: در اسهال با منشأ ويروس يا باکتري، التهابات شديد کبد (مانند مراحل حاد انواع هپاتيت)، و تب مصرف نشود.

عوارض جانبي: گاهي اسهال و نفخ شديد ايجاد مي‌کند که در اين صورت بايد تعداد دارو کم شود و اگر اسهال شديد بود قطع شده و دو روز بعد با تعداد کمتر شروع شود.

دستور مصرف: شب پيش از خواب يک تا دو عدد کپسول با جوشانده پودر منضج سودا يا آب گرم ميل شود. اين دارو را مي‌توان حداکثر تا سه ماه متوالي بدون قطع تجويز کرد و دراين صورت هر ماه چند روز دارو قطع شود و به جاي آن از ملين‌هايي چون آلو، خاکشي و انجير استفاده شود.

تداخلات دارويي: همزمان با مسهل‌ها و ملين‌هاي شيميايي مصرف نشود. در صورت مصرف همزمان مدرات، اثر داروي ملين ممکن است کاهش يابد.

مصرف در حاملگي و شيردهي: تاکنون از مصرف اين دارو در زمان بارداري و شيردهي عوارضي گزارش نشده است.

نکات قابل توصيه: بعد از يک تا دو هفته از مصرف دارو ممکن است خونريزي مختصري ايجاد شود که مفيد است و به علت باز شدن گره‌هاي بواسير و دفع خون زايد و ناسالم در حد متعارف مي‌باشد؛ در نتيجه نبايد از آن ممانعت شود. اگر مصرف دو کپسول باعث دل پيچه و اسهال شديد شود بهتر است از يک کپسول استفاده شود. در افراد لاغر اندام و يا در سنين پايين بايد يک کپسول قبل از خواب مصرف شود. براي تسريع در عمل اين دارو بهتر است همراه با جوشانده پودر منضج سودا مصرف شود. در صورت همراهي بواسير با سوزش و خارش بايد از روغن تاتوره به صورت موضعي استفاده شود و اگر با درد يا سفتي مقعد همراه بود بهتر است پماد کوهان مقلي موضعي مصرف شود و در صورتي که با شقاق همراه بود پماد هسته زردآلو مصرف شود. اين دارو مي‌تواند در ورم سخت پروستات که همراه با يبوست است مفيد و مؤثر باشد.

منابع:

  1. عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ارزاني، قرابادين قادري، تهران: موسسه تحقيقات طب اسلامي و مکمل، 2007
  3. قايني هروي، قرابادين صالحي، تهران: موسسه تحقيقات طب اسلامي و مکمل، 2004

 

Capule muqul

Drug form: capsule

Indications: Effective in treatment of constipation due to melancholic dystemperament, hemorrhoid and fissure accompanied by constipation.

Comments: Muqul, commonly named bdellium is the main component of this drug and the particular medication for treating hemorrhoid and disorders of the terminal part of large intestine. Muqul is a resin which is used in all kinds of muqul pills and is effective in treating internal hemorrhoid, bleeding piles, thick flatus in large intestine, clotted blood in intestines, anal fissure, and opening vessels of replete (congested) hemorrhoid piles. This drug can be effective in excreting black bile.
Composition: Terminalia chebula, yellow myrobalan, Aloe vera, Rosa damascena, Pistacia lentiscus, Commiphora mukul, Allium roseum

Traditional mechanisms of action: purgative of black bile and phlegm; a detergent and unclogging drug; dissolving gases (and flatus) and thick moistures

Drug temperament:hot and dry

Contraindications: viral or bacterialdiarrhea; severe liver inflammation (such as acute phase of hepatitis C); and fever

Side effects: Sometimes, the drug consumption leads to diarrhea and severebloating; in this case the number of pills should be decreased and for severe diarrhea the drug should be stopped and begins 2 days later with lower dosage.

Administration and dosage: 1-2 capsules orally at bedtime with Monzej-e-sowda decoction or hot water. This drug can be prescribed for consecutive 3 months; in this case the medication is discontinued several days every month and in this period laxatives such as plum, flixweed seed, and fig are suggested instead of drug.

Pregnancy and lactation: No adverse effect has been reported in these two periods.

Interactions:It should not be used simultaneously with chemical purgatives and laxatives. In the case of concomitant use of diuretics, the laxative effect of the drug will be reduced.

Recommendations: A little bleeding may occur after one to two weeks of medication; this event is useful and due to the opening of vessels of hemorrhoid, and disposal of excessive and unhealthy blood; thus it should not be stopped. If taking two capsules cause stomach cramps and severe diarrhea it is better to use one capsule. Thin and young people should take one capsule before bedtime. It’s better to take the capsule with Monzej-e-sowda decoction to accelerate the drug action. If hemorrhoid is accompanied by burning and itching datura oil should be used topically; it’s better to use topical Kowhan-e-muqul ointment in hemorrhoid with anal pain or induration; and the hemorrhoid accompanied by fissure should be treated with topical apricot kernel oil ointment. It can be effective in treating indurated swellingof the prostate accompanied by constipation.

References:

  1. Aqili-Khurasani. Makhzan-al-Adviyah (The Storehouse of Medicaments). Tehran: Bavardaran publication; 2001.
  2. Arzani. Gharabadin Ghaderi. Tehran: The Institute for Medical History-Islamic and Complementary Medicine, Iran University of Medical Sciences; 2007.
  3. Ghayeni heravi. Gharabadin Salehi. Tehran: The Institute for Medical History-Islamic and Complementary Medicine, Iran University of Medical Sciences; 2004.

 

 

 

مقل ملین
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image