ملين

-(4 Body) 
ملين ProductName : ملين
مسهل به عصر؛ منقّي معده، کبد، روده
ProductType : کپسول
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

کپسول صبر مليّن /kapsul-e saber-e molayyen/


خواص دارو: مسهل به عصر؛ منقّي معده، کبد، روده.

اجزاي دارو: هليل? زرد؛ صبر زرد؛ عسل کف‌گرفته.

زمان، مقدار، و روش مصرف: نيم‌ساعت پيش از ناهار، يک کپسول با آب گرم.

ملاحظات مصرف: در روزهاي اول مصرف، اين دارو اسهال آبکي ايجاد مي‌کند، ولي کم‌کم مدفوع ذي‌قوام مي‌گردد. در بارداران و افراد مبتلا به بواسير مصرف نشود.

 

ملین
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image