زرنباد

-(9 Body) 
زرنباد ProductName : زرنباد
مفرح، نافع در ماليخوليا (غم و سودازدگي)
ProductType : کپسول
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

کپسول زرنباد /kapsul-e zoronb?d/

 

شکل دارويي: کپسول

موارد مصرف: مفرح، نافع در ماليخوليا (غم و سودازدگي)

توضيحات: زرنباد و گاوزبان هردو در دفع سودا مؤثر هستند و مي‌توانند در درمان مشکلات روحي و بيماري‌هاي قلبي ناشي از سودا مانند اضطراب و تپش قلب مفيد باشند.

زرنباد: مفتح سدد و مفرح و مقوى دل و دماغ و معده و موافق روح حيواني و طبيعي و مسهل سوداست و جهت وحشت و مواد سوداوى و خفقان مفيد است.

گل گاوزبان: مفرح و مقوى ارواح و حرارت غريزى و اعضاى رئيسه و حواس و ملين طبع و مسهل مره صفرا و اخلاط محترقه و سوداى متولد از خلط سوداوى بوده و جهت تسكين اعراض آن‌ها و امراض سوداوي مفيد است.

اجزاء فراورده: زرنباد، گل گاوزبان

نحوه اثر دارو از ديد طب سنتي: مفرح، مقوي دل و دماغ، روان کننده سودا در رگ‌ها، مفتح سدد

مزاج کلي دارو: گرم و خشك

منع مصرف: در افراد حساس به زرنباد و گل گاوزبان مصرف نشود.

عوارض جانبي: گزارشي موجود نيست.

دستور مصرف: هر 8 يا 12 ساعت 1 کپسول ميل شود.

تداخلات دارويي: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگي و شيردهي: در اين دو دوره مصرف نشود.

نکات قابل توصيه: اگر دارو با ماءالعسل خورده شود تاثير بيشتري خواهد داشت.

منابع:

  1. عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سينا، قانون في الطب، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
  3. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  4. PDR 2008

 

 

 

 

 

زرنباد
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image