مقل تيني

-(9 Body) 
مقل تيني ProductName : مقل تيني
نافع شقاق و بواسير، طبع را نرم مي کند
ProductType : کپسول
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

کپسول مقل تيني /kapsul-e moghl-e tini/


خواص دارو: نافع شقاق و بواسير، طبع را نرم مي کند.

اجزاي دارو: هليله زرد، هليله کابلي، مقل ازرق، انجير، کتيرا

زمان، مقدار، و روش مصرف: شب پيش از خواب يک تا دو عدد کپسول با آب گرم ميل شود
 

 

مقل تینی
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image