رياح

-(11 Body) 
رياح ProductName : رياح
کاسر رياح، رافع قولنج کتف و کمر، درد مفاصل، گرفتگي اعضا و صداع رياحي
ProductType : کپسول
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

کپسول رياح /kapsul-e riah/

 

شکل دارويي: کپسول

موارد مصرف: کاسر رياح، رافع قولنج کتف و کمر، درد مفاصل، گرفتگي اعضا و صداع ريحي

توضيحات:

زرنباد: مفتح سدد و مفرح و مقوى دل و دماغ و معده و موافق روح حيواني و طبيعي و مبهي و مدر بول و حيض و مسهل سودا و جهت وحشت و مواد سوداوى و خفقان و رياح رحم و تحريك باه و نعوظ مفيد است.

جوزبوا: مفرح و ملطف و حافظ حرارت غريزى و هاضم طعام و مقوى معده و فم آن و مرى و جگر و باه مبرودين و جهت صلابت جگر و سپرز و اورام بارد آن و و تحليل رياح و رطوبت معده و زلق الامعا و ازاله رطوبات‏ متعفن معده و عسرالبول شربا مفيد است.

هل: داراي قوت ترياقيت و قابضه‏ و مفرح و ملطف و جالى و محلل و خوش‏بو كننده عرق و رائحه دهان‏ است. ناشف رطوبات صدر و حلق و معده و مقوى قلب و جهت خفقان بارد و تقويت معده و تسخين و رفع بلّت آن و غثيان و وجع معده بارد ريحي و آوردن جشاء و انهضام طعام به‌تنهائي و يا با ادويه مناسب مفيد است.

قرنفل: داراي قوت ترياقيت و تفريح ‏و مقوى ارواح و اعضاى رئيسه باطني، مقوى معده و قوت هاضمه و امعا و كبد و كليه بارد و طحال و باه و رحم و مسخن [آن‌ها] و رافع امراض بارد اعضاى مذكور و فواق و جشاء و تحليل رياح غليظ حاصل از اغذيه لزج غليظ و استسقاى لحمي و تقطيرالبول و سلس آن و بيماري‌هاي بلغمي و سوداوى و زلق الامعاء رطوبي و امراض بارد رحم است.

کرفس: مفتح و محلل است. جهت درد پهلو و فواق (سکسکه) و برودت احشا مفيد و محرك اشتهاى طعام و باه و محلل رياح و نفخ و معين بر تفتيح سده كبد و طحال و ادرار بول و حيض و وجع ورك و عرق النسا و نقرس و اوجاع ظَهر و اكثر امراض بارد بلغمي است.

زنجبيل: مقوى قوت حافظه و هاضمه و معده و كبد و مفتح سده جگر و مبهي و محلل رياح غليظ معده و امعا و مقطع بلاغم و رطوبات غليظ چسبيده به سطح معده و امعا و مجفف آن‌ها و ملين طبع و جهت اسهال كه از فساد غذا باشد و تسكين تشنگي بلغمي‏ مفيد است.

عاقرقرحا: مفتّح و محلّل و مقوّى باه مبرودين و مسهل بلغم و مدرّ بول و حيض و عرق و شير و جهت درد سينه و سرفه و مفاصل و استسقاء نافع‏ است.

کمون: مسخن و ملطف و مقطع و محلل و مجفف و قابض‏ است. آشاميدن آن جهت تقويت معده و امعا و كبد و كليه و تحريك اشتها و تحليل رياح و نفخ و رفع فواق رطوبي و ريحي و تخمه و مغص ريحي و ورم طحال و اسهال رطوبي (خصوص بريان نموده آن درين امر) مفيد است و مدر بول و حيض و رافع تقطيرالبول مي‌باشد.

کرويا: ملطف و محلل رياح و نفخ و قابض طبع و مصلح اغذيه نفاخ است‏. مانع صعود بخار به دماغ است‏. جهت ضيق‌النفس و خفقان بارد و فواق (سکسکه) ريحى‏ مفيد است. مسخن معده و محرك آروغ و اشتها و مانع تخمه و ترش شدن غذا در معده و مغص و محلل بلغم و مدر بول و دافع درد معده و مغص و رياح كليه و مثانه است.

گياهاني که اين ترکيب را تشکيل مي‌دهند همه، مسخن و داراي قدرت تحليل رطوبات زايد و رياح حاصل از آن هستند و بيماري‌هاي ناشي از ريح (مانند گرفتگي عضلات پشت، درد مفاصل و سردرد ريحي و ريح کليوي) را برطرف مي‌کنند. همچنين با خاصيت ادرار بول و حيض به درمان احتباس اين دو کمک مي‌کنند. اين ترکيب همچنين مقوي باه و فم معده و قوت هاضمه است.

اجزاء فراورده: زرنباد، جوز، هل، قرنفل، کرفس، زنجبيل، عاقرقرحا، زيره

نحوه اثر دارو از ديد طب سنتي: محلل رياح، مفتح سدد، مقوي و مسخن معده و مقوي هاضمه، مقطع و جالي بلغم

مزاج کلي دارو: گرم و خشك

منع مصرف: ممکن است با داروهاي ضدانعقادي و ضدپلاکتي تداخل داشته باشد. به دليل وجود هل و زنجبيل، مبتلايان به سنگ کيسه صفرا بايد قبل از مصرف اين دارو با پزشک مشورت کنند.

در افراد گرم‌مزاج يا دچار بيماري‌هاي ناشي از سوءمزاج گرم مانند التهاب کليه احتياط شود. همچنين در افراد مبتلا به آلرژي به گياهان و مواد معطر و نزله‌هاي گرم با احتياط تجويز شود.

عوارض جانبي: ممکن است بعد از مصرف اين دارو بثورات پوستي يا درماتيت تماسي ايجاد شود که با قطع دارو بهبود مي‌يابد.

دستور مصرف: هر 8 ساعت 1 کپسول ميل شود.

تداخلات دارويي: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگي و شيردهي: در اين دو دوره مصرف نشود.

منابع:

  1. عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سينا، قانون في الطب، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
  3. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  4. PDR 2008

 

 

ریاح
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image