حب جدوار

-(21 Body) 
حب جدوار ProductName : حب جدوار
مفرح، مقوي اعضاي رئيسه، باصره و احشاء؛ پادزهر جميع سموم؛ مسکن اوجاج؛ مسمن بدن؛ منعظ؛ مفيد در امراض دماغيه و عصبانيه
ProductType : کپسول
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

کپسول حبّ جدوار/habb-e jadv?r/ 

 

شکل دارويي: کپسول

موارد مصرف: مفرح؛ مقوى قوى اعضاى رئيسه، باصره و احشا؛ پادزهر جميع سموم؛ مسكن اوجاع؛ مسمن بدن؛ منعظ؛ مفيد در امراض دماغيه و عصبانيه

توضيحات: جدوار از داروهاي اختصاصي امعاست. ساييده شدن جدوار با گلاب باعث افزايش نفوذ و اثر گذاري اين مفرده مي‌شود.

جهت امراض دماغي و عصباني مانند صرع و فالج و لقوه و رعشه و استرخا و خدر و استسقا و يرقان و ضعف معده و تفتيت حصات و قولنج و عسر البول نافع و رافع عفونت اخلاط و تپ ربع و اكثر امراض بارده است. جهت تفريح قلب و رفع ضعف آن و خفقان و طپش، با عرق‌هاى مناسب مانند عرق گاوزبان و گلاب و بادرنجبويه و بيدمشك و نيلوفر به‌کار مي‌رود. براي برطرف کردن سده جگر با سكنجبين و جهت تفتيح سده ماساريقا و استسقا با سكنجبين بزورى و يا ساده و يا شربت ديناري و شيره عنب الثعلب و شيره تخم كاسني استفاده مي‌شود. مقوى دماغ و قواى آن و اعصاب است.

اجزاء فراورده: جدوار، گلاب

نحوه اثر دارو از ديد طب سنتي: مفرح، مقوى قوى و احشا، پادزهر جميع سموم، مفتح و ملطف، محلل و منضج، مسكن اوجاع، مدر

مزاج کلي دارو: گرم و خشك در اول سوم

منع مصرف: در بارداري و خونريزي‌ها مصرف نشود مگر تحت نظر پزشک. در مصرف کنندگان داروهاي ضد انعقاد يا ضد پلاکت بايد با احتياط تجويز شود.

عوارض جانبي: عارضه جانبي خاصي گزارش نشده است. در دوزهاي درماني مناسب خطر يا عارضه‌اي ندارد.

دستور مصرف: صبح ناشتا و شب هنگام خواب، يک عدد کپسول به همراه گلاب يا آب.

تداخلات دارويي: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگي و شيردهي: عارضه‌اي تاکنون گزارش نشده است. بدون نسخه پزشک مصرف نشود.

نکات قابل توصيه: در صورت مصرف طولاني مدت، عارضه جانبي خاصي ايجاد نمي‌کند.

منابع:

  1. عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سينا، قانون في الطب، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
  3. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  4. PDR 2008

 

 

 

حب جدوار
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image