کوهان شتر

-(15 Body) 
کوهان شتر ProductName : کوهان شتر
رافع شقاق اعضا، مفيد براي درد شقاق مقعد و بواسير
ProductType : پماد
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

پماد کوهان شتر/pom?d-e kuh?n-e shotor/


خواص دارو: رافع شقاق اعضا، مفيد براي درد شقاق مقعد و بواسير

اجزاي دارو: کوهان شتر

زمان، مقدار، و روش مصرف: صبق دستور پزشک مصرف شود

 

کوهان شتر
Tags : پماد کوهان شتر
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image