بي

-(20 Body) 
بي ProductName : بي
نافع براي زخم هاي کهنه، شقاق مقعد و انواع بواسير (اعم از خوني و عفوني)
ProductType : پماد
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

پماد بي/pom?d-e bi/


خواص دارو: نافع براي زخم هاي کهنه، شقاق مقعد و انواع بواسير (اعم از خوني و عفوني)

اجزاي دارو: روغن هسته زردآلو، موم پرک

زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد

 

بی
Tags : پماد بي
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image