Date History

تحويل 45 تا 60 فروند ميراژ 2000 به عراق از سوي فرانسه در اوج جنگ با ايران (1365ش)