Date History

راهپيمايي عظيم مردمي در حمايت از دولت موقت (1357 ش)


در پي اعلام تشكيل دولت موقت انقلابي، راهپيمايي‏هاي وسيعي از سوي ميليون‏ها نفر از مردم مسلمان و انقلابي ايران براي پشتيباني و تأييد اين تصميم حضرت امام در شهرهاي مختلف برپا شد. در اين روز مردم مسلمان ايران با اجتماع در خيابان‏ها، همه، يك صدا خواستار بركناري دولت سرسپرده بختيار شدند. در اين راهپيمايي، تمام طبقات از جمله روحانيان، اصناف، كارگران، دانشجويان و زنان مشاركت داشتند و شعارهايي در تأييد اقدام امام داده شد. در پايان، طي قطعنامه‏اي به دولت غيرقانوني بختيار هشدار داده شد كه هر چه زودتر از رودررويي ملت كنار بروند.