Date History

استعفاي دولت "جمشيد آموزگار" و تشكيل دولت عوام فريب "جعفر شريف‏امامي" (1357 ش)


پس از ناكامي دولت جمشيد آموزگار در كنترل ناآرامي‏هاي مردمي عليه رژيم پهلوي، محمدرضا شاه، جعفر شريف امامي، عامل سرسپرده خود را براي تشكيل دولت، مأمور كرد. وي قصد داشت تا با عوام فريبي، اعتراضات گسترده‏اي را كه در سراسر كشور رو به فزوني مي‏رفت، كنترل كند بنابراين درصدد برآمد تا با دادن وعده‏هاي پوچ، مردم را آرام سازد. او در ابتدا دستور لغو تاريخ مجعول شاهنشاهي و جايگزيني تاريخ هجري را صادر كرد و سپس فرمان تعطيلي قمارخانه‏ها را داد. شريف امامي كابينه خود را دولتِ آشتي ملي عنوان نمود و قصد داشت با رياكاري خود را به علما نزديك سازد. اما اين كارها تأثيري بر انقلاب جوشان مردمي نداشت و برپايي اجتماع عظيم روز عيد فطر سال 1357 و روزهاي بعد، و نيز كشتار مردم تهران در جمعه خونين هفدهم شهريور، چهره واقعي او را آشكار ساخت. او كه به دروغ، خود را دوستدار ملت مي‏خواند تنها دوازده روز پس از كسب قدرت، كشتار كم سابقه‏اي را در تهران به راه انداخت. وي سرانجام پس از قتل عام دانش‏آموزان و دانشجويان در سيزدهم آبان 57، با بر جاي گذاشتن پرونده‏اي سياه و ننگين و آغشته به خون ملت غيور و مسلمان ايران، مجبور به كناره‏گيري گرديد.