Date History

اعلام ممنوعيت حجاب اسلامي در مدارس فرانسه (1373 ش)


در سال 1994 م (1373 ش) كشور فرانسه، علي‏رغم ادعاي داشتن آزادي‏هاي فردي و اجتماعي و نيز دموكراسي، قانوني وضع كرد كه دانش‏آموزان مسلمان در فرانسه، جهت ادامه تحصيل نبايد از حجاب اسلامي استفاده كنند. اين قانون بعدها گسترده‏تر شد و دانشگاه‏ها و مراكز ديگر اين كشور را در بر گرفت. ممنوعيت حجاب در حالي در اين كشور صورت مي‏گيرد كه هركس در پذيرش و انجام عقايد ديني خود، تا آن‏جا كه آسيبي به ديگران وارد نسازد، آزاد است و فرانسه با آن همه ادعاي خود، اين اصل مهم را نقض كرده بود.