Date History

آغاز حكومت امپراتوري و سلطنت اولين امپراتور ژاپن (660 ق.م)


در 11فوريه 660 ق . م اولين امپراتور ژاپن به نام "يى مو" به تخت سلطنت نشست. به اين ترتيب، قديمي‏ترين و ماندگارترين نظام سلطنتي در جهان كه هنوز ادامه دارد، آغاز شد. اين نظام در طول زمان، دستخوش دگرگوني‏هاي فراوان شده است و امروزه، امپراتور در كشور ژاپن، مقامي تشريفاتي است و قدرت اصلي در دست نخست وزير است. با اين حال، ژاپني‏ها روز آغاز سلطنت در اين كشور را عيد ملي مي‏نامند و همه ساله اين روز را جشن مي‏گيرند.