Date History

تأسيس بانك اقتصادي ايران (1328 ش)


بانك اقتصادي ايران به صورت بانكي صددرصد ايراني و بدون حضور سهامداران بيگانه، در بيست و پنجم مهرماه 1338 ش با يكصد ميليون ريال سرمايه تأسيس گرديد. اين بانك به طور رسمي، بانك مجاز براي معاملات ارزي شناخته شده و هر نوع معاملات بانكي اعم از ارزي و ريالي را انجام مي‏داد. عمر اين بانك دوام چنداني نيافت و در حالي كه در اكثر كشورهاي اروپايي، آمريكايي و آسيايي كارگزاراني داشت، در سال 1341 ش منحل شد.